mercredi 12 juin 2013

To Safer or not to Safer ... dat is de vraag

In België en Nederland gaan heel wat verhalen de ronde over de gevreesde Safer. Wie in Frankrijk een landbouwbedrijf wil kopen, kan er niet omheen, zo lijkt het wel. Maar wat is er precies van aan, van al die wilde verhalen en geruchten over deze veronderstelde boeman?
1 De rol van de Safer

Het is niet onze bedoeling om de hele geschiedenis en politieke achtergrond van de Safer hier op te hoesten. Dat zou ons te ver leiden. Kort dus. De Safer is ontstaan in de jaren ’60 en houdt juridisch zowat het midden tussen een openbaar instituut en een privébedrijf. Opgericht met als doel de grote bedrijven tegen te houden, zodat die de kleintjes niet verslonden, hebben ze aan die rol vooral een aantal geduchte wapens overgehouden.
Het bekendste middel uit het arsenaal van de Safer is ongetwijfeld het voorkooprecht. De Safer wordt door de notaris op de hoogte gesteld van elke verkoop van grond en heeft twee maanden de tijd om op de verkoop voorkooprecht uit te oefenen. In bepaalde gevallen kan dit zelfs met herziening van de prijs, als die te hoog wordt geacht.
Daarnaast is de Safer ook aanwezig in de commissie die de vestigingsvergunning toekent en kan zij ook daar invloed uitoefenen op de beslissingen die er worden genomen aangaande het toekennen van de vergunning aan de koper in kwestie. Dat alles kan indrukwekkend lijken voor een agrarisch ondernemer uit de Lage Landen, maar mits de juiste strategie, is de Safer maar zelden een struikelblok in de overname van een boerderij. Het bewijs daarvan is dat ook in Frankrijk grote en economisch sterke structuren ontstaan zijn, ondanks alle zgn. inmenging.
2. In de praktijk
To Safer or not to Safer, dat is dus zo een beetje de vraag die menig koper in Frankrijk zich stelt. Of hij nu Fransman is of buitenlander. De overname van een landbouwbedrijf is een ingewikkelde aangelegenheid en dat wordt er met de jaren niet beter op. De vraag of men nu al dan niet met de Safer in zee moet gaan en rekening houden, kent dan ook geen eenduidig antwoord. Het is een keuze die geval per geval moet bestudeerd worden, om het dossier de beste slaagkans te geven. Immers, wanneer men zijn zinnen gezet heeft op een bedrijf, is het maar al te pijnlijk als het alsnog aan iemand anders verkocht wordt. Zoveel mogelijk zekerheid inbouwen is dan ook een must.
Daarom is advies op maat en met grondige kennis van zaken onontbeerlijk. Niet alleen heeft elk dossier zijn karakteristieken, het is ook zo dat elk departement een eigen invulling heeft van het nationale beleid inzake landbouw. Een goede analyse van de risico’s en de sterktes van elke overname tegen het licht van de juridische en fiscale gevolgen van elke mogelijke strategie, is dan ook de basis van een geslaagde overname. Kortom, het kan soms een goede keuze zijn om de Safer in een dossier te betrekken, maar soms ook weer niet.
3. Wat brengt de toekomst?
Er ligt momenteel een wetsontwerp op tafel waarbij de overheid de inzage en controle wil opdrijven. De vorige jaren ontsnapten redelijk wat bedrijven aan deze controles en werden bepaalde structuren te groot naar de zin van de overheid. De ‘Loi d’Avenir Agricole’ wil bepaalde versoepelingen terugschroeven en de diversificatie van de productie aanmoedigen.
Het spreekt voor zich dat we die evolutie van dichtbij volgen en hierop zullen terugkomen in onze blog.

jeudi 6 septembre 2012

Is uw landbouwmakelaar wel professioneel genoeg?

Als u al een tijdje op zoek bent naar een landbouwbedrijf in Frankrijk, dan heeft u het ongetwijfeld al gemerkt: niet alle makelaars in Frankrijk in de landbouwwereld zijn even professioneel. En dan hebben we het niet over de kwaliteit van hun werk. Neen, het bezorgt ons soms plaatsvervangende schaamte om te horen van onze klanten dat sommige landbouwmakelaars geen full-time professionals zijn. Om een boerderij te vinden hoeft dat op zich geen probleem te vormen. Alleen roept het een aantal vragen op.

Beschikbaarheid

Een groot deel van de makelaars in de agrarische makelaardij doet dit werk als bijberoep. Vaak hebben ze een eigen landbouwbedrijf of een andere activiteit in de landbouwsector. Op het eerste zicht zijn beide niet onverenigbaar en om een bezoek te brengen aan een landbouwbedrijf is een vrije namiddag voldoende. Maar misschien meer nog dan in België en Nederland, is de aankoop of overname van een boerderij in Frankrijk een ingewikkeld dossier met heel wat administratieve en andere valkuilen. Daarom is het belangrijk dat een makelaar het dossier intensief opvolgt en in staat is de verschillende procedures op het juiste moment op te starten om alle mogelijke deadlines te halen. Immers, de datum van een definitieve overdracht kan verregaande gevolgen hebben op fiscaal en economisch vlak voor een bedrijf. Het boekjaar en het kalenderjaar, maar ook de verschillende indiendata voor subsidies (de 'déclaration PAC' ofte de meitelling) en andere deadlines, bepalen het onverbiddelijke ritme van het landbouwjaar. Een bedrijf overnemen net na zo een datum omdat een of ander papier ontbreekt, kan dus heel nadelig zijn voor een koper.

En dan komt de aap uit de mouw: wat als uw makelaar op die cruciale momenten hooi moet maaien? Wat als hij op dat moment moet gaan oogsten? Wat als de voorziene datum van de definitieve transactie van het bedrijf tijdens de kalfperiode van uw makelaar zijn melkvee- of zoogkoeienbedrijf valt?

Wat doet uw agrarische makelaar voor u?

De verhouding kwaliteit/prijs. Het is een logische reflex die we allemaal hebben als een auto kopen of zelfs als we naar de supermarkt gaan. Maar ook van een makelaar mag u kwaliteit verwachten. Het is dan ook goed om te weten wat een makelaar precies doet. Doet hij alleen het simpele papierwerk of biedt hij ook aankoopbegeleiding? Kan hij u begeleiden bij het opstellen van uw business plan of kent hij daarvoor de juiste specialisten ter plaats? Kent hij de juiste bankiers die uw project kunnen financieren en gaat hij mee uw dossier voorleggen bij de bank? Hoelang kunt u op zijn diensten rekenen na de aankoop? Gaat hij ook aanwezig zijn tijdens het invullen van uw subsidiepapieren? Het inschrijven van uw voertuigen in het buitenland? Het regelen van uw sociale zekerheid? Het inschrijven van de kinderen op school?

Een landbouwbedrijf aankopen in Frankrijk is een complexe aangelegenheid, die veel ervaring en expertise vergt. Daarom is het niet meer dan logisch dat een makelaar ook een full-time makelaar is. De snel veranderende regelgeving en fiscale wetgeving, de juridische en agronomische aspecten van een bedrijfsovername eisen van de makelaar dat hij permanent de vinger op de pols van de agrarische vastgoedmarkt heeft. Bovendien kan het netwerk van uw makelaar van onschatbaar belang blijken tijdens uw aankoop: goede contacten met fiscalisten, juristen, boekhouders maar ook de plaatselijke actoren van de Safer en administratie, de bankwereld en notarissen zijn van niet te onderschatten belang voor het slagen van een landbouwdossier.

Vragen stellen helpt

Om zeker te zijn dat u waar krijgt voor uw geld, kunt u uw makelaar enkele vragen stellen. Uiteraard heeft gecontroleerd of de makelaar in kwestie een beroepskaart heeft ('carte professionnelle') in Frankrijk. Zo bent u immers zeker dat u, in geval van aantoonbare verborgen gebreken, de makelaar kunt aanspreken op zijn beroepsaansprakelijkheid. Maar ook enkele simpele vragen laten toe om snel hoogte te krijgen van welk 'vlees' u in de kuip heeft. Vraag in eerste plaats wat de exacte prestaties zijn die u kunt verwachten voor het honoraria die u betaalt. Waar is uw makelaar gebaseerd? Immers, de afstand tussen zijn kantoor en de boerderij kan al snel een rol spelen bij de beschikbaarheid voor de begeleiding na de aankoop. Het is ook meer dan logisch om de makelaar enkele referenties te vragen. Op die manier kunt u in contact komen met landgenoten die door de makelaar geïnstalleerd werden en te weten komen hoe het hen vergaan is. Hoe verliep het contact met de makelaar, opvolging van het dossier, beschikbaarheid na de transportakte, ... Want ook in deze geldt dat een verwittigd boer er twee waard is.


samedi 21 avril 2012

Bedrijfsontwikkeling melkbedrijven in Frankrijk


Bretagne? Normandië? Of toch maar niet?

Voor de meeste Nederlandse en Belgische boeren die willen gaan melken in Frankrijk is het een automatisme: ze trekken naar Bretagne of Normandië. Logisch, van oudsher is het dé melkregio van Frankrijk en bijgevolg zijn er in de regio relatief meer melkveebedrijven over te nemen. En het moet gezegd: het gras is er al even groen als in de Lage Landen.

Maar mensen die er op zoek gaan naar een melkveebedrijf zullen het wel al gemerkt hebben: de meeste melkveebedrijven in Bretagne en Normandië hebben relatief weinig grond in eigendom en geen uitzonderlijk hoge melkquota. En wat meer is: het is ook moeilijk om landbouwgrond aan te kopen en het bedrijf verder uit te breiden.

Hoge grondprijzen

Als landbouwmakelaar merken we de laatste tijd dat we meer en meer gecontacteerd worden door Normandische en Bretoense melkboeren. Voor hen is er namelijk een glazen plafond ontstaan: de grondprijzen. De prijzen voor landbouwgrond in deze regio's swingen zo stilaan de pan uit en als er al grond te vinden is, zijn er vaak heel wat gegadigden. Het marktsprincipe wil dan ook dat de prijzen dan stijgen. De Safer, die de prijzen in de hand moet houden, heeft enkel een vertragende werking op het fenomeen.

Natuurlijk bieden de gronden (al dan niet in combinatie met het klimaat) in Normandië en Bretagne een goede graskwaliteit en hoge opbrengsten per hectare. Maar met de stijgende grondprijzen komt de winstgevendheid per hectare stilaan onder druk te staan en richten de Bretoense en Normandische boeren zich meer en meer op andere gebieden. De neiging om de Loire over te steken wordt groter want, ook al zijn de opbrengsten lager, de verhouding opbrengst-kostprijs van de landbouwgrond helt stilaan in het voordeel van de meer zuidelijke regio's. En bovendien is er vaak meer grond aan te kopen.

Melkquotum

Maar niet alleen de grondprijzen spelen de Bretoense en Normandische melkboeren parten. In deze gebieden is er een gevoelige concurrentie op de melkmarkt. Het is dan ook logisch dat er om elke liter melk gevochten wordt. Het melkquotum is de echte melkgebieden dan ook een rem op de ontwikkeling van melkveebedrijven.

In de gebieden ten zuiden van de Loire zijn heel wat kleine melkbedrijven gestopt met melken. De akkerbouwgronden en het permanent grasland worden meestal overgenomen door buren, tijdelijk grasland werd omgezet in akkerland en de iets grotere bedrijven hebben zich met de Europese normen en de melkcrisis omgevormd tot akkerbouwbedrijven. Daardoor liepen heel wat liters quotum terug naar de regionale reserves van o.a. de Poitou-Charentes en de Limousin. Melkveehouders die hun quotum volmolken, kregen er bijgevolg tienduizenden en tot zelfs honderdduizend liter gratis melkquotum bij. In bepaalde melkgebieden in Dordogne bijvoorbeeld zien we meer en meer bedrijven met meer dan een miljoen liter melkquotum.

Een ander klimaat

De gebieden ten zuiden van de Loire hebben een ander klimaat en dat vergt heel wat aanpassingen. Terzelfdertijd lijkt het er meer en meer op dat het klimaat een steeds minder duidelijk gegeven wordt voor de verscheidene landbouwgebieden, nu bepaalde weerfenomenen extremer en onregelmatiger worden.Trouwens, ook ten zuiden van de Loire bevinden zich economisch sterke melkbedrijven. Het spreekt alleen voor zich dat een bedrijf in het zuiden rekening moet houden met het gangbare klimaat en ofschoon er vaak evenveel neerslag is als in het noorden, bestaat er een zeker zomerdroogte. De landbouwbedrijven in het zuiden zijn gewend om hiermee om te gaan en het is belangrijk om de plaatselijke knowhow te integreren in een 'noordelijk veeteeltmodel'. De combinatie van beide resulteert vaak in een goede winstgevendheid, al vergt het soms enige aanpassingstijd.

Heel wat melkboeren uit Nederland en België vonden in het zuiden trouwens niet alleen een goed melkveebedrijf, vaak konden ze van een gemiddeld of zelfs verouderd bedrijf op vrij korte tijd een goede draaiend melkbedrijf maken. Het vaak zuidelijker klimaat is voor velen uiteindelijk leuk meegenomen voor het gezinsleven. En dat is ook belangrijk!

lundi 9 avril 2012

Investeren in landbouw

In tijden van financiële onzekerheid is de zoektocht naar een veilige belegging meer dan ooit actueel. Niet alleen is het diversifiëren van een portefeuille belangrijk, ook het beheersen van de risico’s door een tastbare waarde te koppelen aan het geïnvesteerde kapitaal is een must. De landbouwwereld is in dat opzicht een interessante aanvulling of alternatief voor een belegging. En dan hebben we het niet over de vluchtige speculatie op grondstoffen waarvan de ethische kant van het verhaal heel wat vragen oproept. Nee, een goede landbouwinvestering is een duurzame belegging die een behoud van kapitaal garandeert, een degelijke rente opbrengt en meerwaarde creëert voor de directe omgeving.
Kopen en verpachten
Het investeren in landbouw kan op verschillende manieren. De meeste eenvoudige manier is het aankopen van een agrarische opbrengsteigendom. In de praktijk gaat het meestal om het aankopen van al dan niet verhuurde landbouwgronden. In dit soort belegging is het kapitaal goed beveiligd, de kans is quasi onbestaande dat de waarde van landbouwgrond de komende jaren daalt. De kans is dus groot dat naast de rente, het kapitaal ook aangroeit (1,9% gemiddeld in Frankrijk in 2010). Het is wel aanbevolen zich goed te informeren over de streek waarin men aankoopt. Bepaalde gebieden zitten stilaan aan een plafondwaarde en zullen de komende jaren wellicht vertragen in groei. Andere streken hebben een zekere achterstand en bijgevolg een goed groeipotentieel qua grondprijzen.
De manier waarop men vervolgens verpacht kan verschillen naargelang het type gronden en de lokale landbouwpraktijken. Bij reeds verhuurde gronden is het belangrijk om het bestaande pachtcontract goed te ontcijferen. Bij vrije gronden zijn meerdere pachtperiodes (van 1 jaar tot 24 jaar) en –methodes mogelijk. Een gespecialiseerde landbouwmakelaar als Terres de France kan u daarbij op weg zetten en zo nodig doorverwijzen naar de juiste jurist en /of fiscalist ter plaatse. Bij het kopen van gronden (verhuurd of niet) is het ook belangrijk om te weten wie de eigenaar is van de DPU’s (toeslagrechten), want dit kan gevolgen hebben op het moment dat het pachtcontract met uw pachter afloopt.
Behalve voor gespecialiseerde teelten, is het gebruikelijk dat de pachtopbrengsten schommelen rond de 3% bruto. Meestal zijn de pachtprijzen prefectoraal geplafonneerd. De eigendomsbelasting (impôt foncier) kan echter deels door de pachter betaald worden. Het aan te kopen areaal landbouwgrond kan variëren van enkele hectaren tot honderden hectaren. Ook gebouwen kunnen aangekocht en verpacht worden. In elk geval is het belangrijk om de kredietwaardigheid van uw pachter te kennen. Ook hier kunnen wij u doorverwijzen naar de geschikte personen die u hierin onafhankelijk advies kunnen verschaffen.
Vennoot of werkgever
Het instappen in een bedrijf of vennoot worden met een al dan niet reeds actieve landbouwer is een investering die een stap verder gaat en een zeker engagement vergt. Het aankopen van aandelen van aandelen van een agrarische rechtspersoon vraagt een goede juridische en fiscale voorbereiding. Het meest gangbare scenario is een vennoot die niet deelneemt aan de activiteiten van het bedrijf maar toch zeggenschap heeft in de belangrijke beslissingen van het bedrijf (fiscale keuzes, investeringen, enz). Het rendement (return on investment) in dit soort investering bestaat uit de dividenden van het bedrijf die jaarlijks kunnen uitgekeerd worden. Het investeringskapitaal zit in het bedrijf en kan, mits een goed beleid en de juiste keuzes, ook flink groeien door de jaren heen. Het spreekt vanzelf dat een goed draaiend landbouwbedrijf een hogere interest biedt op het geïnvesteerde kapitaal dan het louter verpachten van gronden.
Een alternatief is om een rechtspersoon op te starten waarbij een werknemer wordt in dienst genomen. Ook hier is de bedrijfswinst het rendement, maar deze vorm van investeren vraagt een verregaande inmenging van de investeerder en/of een groot vertrouwen in de tewerkgestelde perso(o)n(en). Doorgaans ligt het risico in dit laatste scenario het hoogste maar anderzijds is een goede opvolging een goede manier om het risico grotendeels in te dijken. De ROI op dit soort investering kan uiteraard nog hoger liggen.
Besluit
Er zijn verschillende manieren om een landbouwinvestering toe te voegen aan uw beleggingsportefeuille. De verhouding risico/opbrengst is een af te wegen factor die persoonsgebonden is en zoals in alle beleggingen biedt het nemen van grotere risico’s meer kans op hogere rentes.

jeudi 29 mars 2012

Het is zover: een Nederlandstalige landbouwblog!

Het heeft nog wat voeten in de aarde gehad, maar we hebben nu ook een Nederlandstalige blog over onze activiteiten en nieuws uit de landbouwbusiness en onroerend vastgoed. Hier kunt u ons op de voet volgen en we delen interessante artikels over agrarisch ondernemen in Frankrijk en professionele begeleiding bij het opstarten van een landbouwbedrijf in Frankrijk.